Nhận Phân Tích Dữ Liệu và Lập Báo Cáo

Category:

Mô tả

Nhận Phân Tích Dữ Liệu và Lập Báo Cáo

Cấp Quản lý

Mong muốn xây dựng một hệ thống quản lý tri thức trong nhóm hoặc tổ chức của bạn để thông tin được thông suốt và minh bạch.

Cấp Cá nhân

Muốn tạo thói quen thu thập, đánh giá và sơ chế, sắp xếp thông tin liên tục, khoa học để phục vụ học tập và làm việc có hiệu quả.

Báo cáo

  • Tạo báo cáo trực quan và chuyên nghiệp
  • Thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau phục vụ cho báo cáo của bạn
  • Gửi báo cáo kinh doanh thật chuyên nghiệp
  • Dữ liệu về các thông khách hàng là nền tảng cần thiết cho một chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Trình bày các nội dung trên bằng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ và đề xuất các hình thức minh họa hợp lý khác; sau đó sử dụng dữ liệu đó để xác định xu hướng, lập kế hoạch marketing yếu tố nào quan trong và không để tập trung vào điều cần thiết để tiếp tục phát huy hay nên giảm.

Sử dụng các công cụ lắng nghe Internet để thu thập dữ liệu từ các nguồn tin tức và mạng xã hội

Phân tích thông tin về thương hiệu và các vấn đề xã hội

Trình bày các nội dung trên bằng bảng số liệu, biểu đồ, bản đồ và đề xuất các hình thức minh họa hợp lý khác

Tối ưu hóa các chiến dịch Tiếp thị và Bán hàng dựa trên dữ liệu thu thập được.

Báo cáo thường xuyên với quản lý và tương tác trực tiếp với khách hàng về sự phát triển của các sự kiện liên quan đến thương hiệu của khách hàng.